ประวัติของฉัน

Dr.Phra Chatree Hemapandha

ชีวประวัติ

พระ รศ.ดร.ชาตรี เหมพนฺโธ (เหมพันธ์)

เจ้าอาวาสวัดพุทธวิหาร เซนต์ปีเตอร์สเบอร์ก รัสเซีย

ประธานสมาคมความสัมพันธ์ไทยรัสเซีย

ประธานมูลนิธิส่งเสริมความสัมพันธ์ไทยรัสเซีย

School of International Relations

Saint-Petersburg State University

Venerable Dr.Phra Chatree Hemapandha

President of Buddhavihara St.-Petersburg

President of Thai – Russian Friendship Association

President of Foundation for Russian – Thai Friendship Development

กำเนิด: วันเสาร์ ที่ ๑๕ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๑๓

ภูมิลำเนา: บ้านเลขที่ ๙๓ หมู่ ๑๐ บ้านสวน  ต.ควนมะพร้าว อ.เมือง จ.พัทลุง

บรรพชา: บรรพชาเป็นสามเณรเมื่ออายุ ๑๓ ปี เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๗                          ณ วัดบ้านสวน อ.เมือง จ.พัทลุง ภาคใต้ของประเทศไทย

อุปสมบท: อุปสมบทเป็นพระภิกษุเมื่ออายุ ๒๑ ปี เมื่อวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๕                         ณ. วัดบ้านสวน อ.เมือง จ.พัทลุง   โดยมี พระครูกวีวราภรณ์ (พระมหากระจ่าง ปริปุณฺโณ) เป็นพระอุปัชฌาย์

สังกัด: วัดชลประทานรังสฤษฏ์  อำเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรีเป็นลูกศิษย์พระพรหมมังคลาจารย์หลวงพ่อปัญญานันทะ ภิกขุ  เคยจำพรรษาที่สวนโมกขพลาราม (วัดธารน้ำไหล) อำเภอไชยา  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  และเป็นลูกศิษย์อดีตพระอาจารย์  สนฺติกโร ภิกฺขุ  พระภิกษุลูกศิษย์ของท่านอาจารย์พุทธทาส  ณ สวนโมกขพลาราม  เป็นเวลาหลายปีก่อนเดินทางไปศึกษาต่อ ณ ประเทศสหันธรัฐรัสเซีย ในปีพุทธศักราช ๒๕๔๐

การศึกษา

.. ๒๕๒๗ จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จากโรงเรียนวัดบ้านสวน อ.เมือง จ.พัทลุง

.. ๒๕๒๙ จบนักธรรมชั้นเอกและมัธยมศึกษาปีที่ ๒ จากวิทยาลัยสงฆ์ภาคทักษิณ                               วัดแจ้ง  อ.เมือง  จ.นครศรีธรรมราช

.. ๒๕๓๐ จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (คะแนนเฉลี่ยสูงสุด) จากโรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา                     ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

.. ๒๕๓๑ จบการศึกษาอภิธรรมศึกษาชั้นจุฬฯโท  จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

.. ๒๕๓๓ จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ (คะแนนเฉลี่ยสูงสุด) จากโรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

.. ๒๕๓๓ สำเร็จการอบรมหลักสูตรพระวิทยากร จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

.. ๒๕๓๗ จบปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) วิชาเอกภาษาอังกฤษ                  คณะมนุษยศาสตร์  จาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

.. ๒๕๓­­ สำเร็จการอบรมหลักสูตร “การพูดแบบการทูต” จากสถาบันการพูดแบบ                     การทูต  กรุงเทพมหานคร

.. ๒๕๔๐ สอบชิงทุนโดยรัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซีย ณ สถานทูตรัสเซียประจำกรุงเทพมหานครและเดินทางไปศึกษาหลักสูตรภาษารัสเซีย ณ ศูนย์ภาษารัสเซียแห่งมหาวิทยาลัยเทคนิคประจำกรุงเซนต์-       ปีเตอร์สเบอร์ก (Russian Preparatory School of Saint-Petersburg Technical State University)

.. ๒๕๔๑ เข้าศึกษาในคณะรัฐศาสตร์การทูต มหาวิทยาลัยแห่งกรุงเซนต์-ปีเตอร์สเบอร์ก (School of International Relations, Saint-Petersburg State University) ประเทศสหพันธรัฐ รัสเซีย              (โดยทุนรัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซีย)

.. ๒๕๔๒ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีรัฐศาสตร์การทูต จากภาควิชายุโรปศึกษา                  คณะการทูต มหาวิทยาลัยแห่งกรุงเซนต์ – ปีเตอร์เบอร์ก ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย (โดยทุนรัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซีย)  (Bachelor Degree in Political Science and Diplomacy (European Studies), School of International Relations, Saint-Petersburg State University, Russia)

.. ๒๕๔๔ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทรัฐศาสตร์การทูต จากภาควิชายุโรปศึกษามหาวิทยาลัย คณะรัฐศาสตร์การทูต มหาวิทยาลัยแห่งกรุงเซนต์-ปีเตอร์เบอร์ก ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย (โดยทุนรัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซีย)  (Master Degree in Political Science and Diplomacy (European Studies), School of International Relations, Saint-Petersburg State University, Russia)

.. ๒๕๔๖ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก จากคณะประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน          แห่งกรุงเซนต์-ปีเตอร์สเบอร์ก ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย (โดยทุนรัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซีย)                       (PhD in History, Saint-Petersburg Christian University, Russia)

.. ๒๕๔๗ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรภาษารัสเซียชั้นสูง (ประกาศนียบัตรภาษารัสเซียระดับ ๕) จากคณะอักษรศาสตร์ มหาลัยแห่งกรุงเซนต์ – ปีเตอร์สเบอร์ก ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย (Test of Russian as Foreign Language, Saint-Petersburg State University)

.. ๒๕๔๘ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกรัฐศาสตร์การทูต ภาควิชายุโรปศึกษา จากคณะ            รัฐศาสตร์การทูต จากมหาวิทยาลัยแห่งกรุงเซนต์-ปีเตอร์สเบอร์ก ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย (โดยทุนรัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซีย) (Ph.D in Political Science and Diplomacy (European Studies), School of International Relations, Saint-Petersburg State University, Russia)

.. ๒๕๔๘ เข้าศึกษาต่อในระดับ Post Doctorate Program ในคณะรัฐศาสตร์การทูต                             ณ มหาวิทยาลัยแห่งกรุงเซนต์-ปีเตอร์สเบอร์ก ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย (เป็นนักวิชาการชาวไทยและ              ชาวเอเชียคนแรก ที่ได้รับอนุมัติให้ศึกษาในระดับนี้) โดยทุนรัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซีย (Post Doctorate Degree in Political Science and Diplomacy (European Studies), School of International Relations,               Saint-Petersburg State University, Russia)

ประสบการณ์การทำงานในระหว่างที่กำลังศึกษา

.. ๒๕๓๐ เป็นอาจารย์สอนนักธรรมชั้นโท-เอก และสอนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์            ประจำโรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

– เป็นรองประธานนักเรียนโรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

.. ๒๕๓๓ เป็นรองประธานนักเรียน โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

.. ๒๕๓๔ ๒๕๓๘ เป็นหัวหน้าโครงการอบรมเยาวชน และบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน               วัดบ้านสวน จ.พัทลุง

.. ๒๕๓๕ ปัจจุบัน เป็นประธานองค์การชาวพุทธเพื่อการไกล่เกลี่ยและสมานไมตรี (International Buddhist Organization for Mediation and Reconciliation)

..๒๕๓๖ เป็นคณะกรรมการบริหารคณะกรรมการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

– เป็นรองประธานกลุ่มวรรณกรรมพิราบเหลือง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

..๒๕๓๗ เป็นประธานกลุ่มวรรณกรรมพิราบเหลือง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

– เป็นรองประธานคณะกรรมการบริหารคณะกรรมการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

– เป็นประธานพระนิสิต คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

– เป็นรองประธานรุ่นพุทธศาสตรบัณฑิต ที่จบการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๓๗

ประสบการณ์ในการทำงานหลังจบการศึกษา

..๒๕๓๘ เป็นหัวหน้าโครงการอบรมเยาวชน และบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน วัดบ้านสวน จังหวัดพัทลุง

– เป็นผู้ช่วยเลขาธิการฝ่ายวิชาการและเป็นอาจารย์โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์                      ณ วัดชลประทานรังสฤษฏ์ จังหวัดนนทบุรี

– เป็นอาจารย์สอนโรงเรียนพระพุทธศาสนาชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนปากเกร็ด                    จังหวัดนนทบุรี

– เป็นวิทยากรอบรมนักเรียนชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษาโรงเรียนสตรีวรนารถบางเขน กรุเทพมหานคร

– เป็นวิทยากรอบรมเด็กเร่ร่อนและติดยาเสพติด กรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม กรุงเทพมหานคร

– เป็นวิทยากรอบรมนักเรียนตามโรงเรียนต่าง ๆ ที่ได้รับการนิมนต์

..๒๕๓๙ เป็นอาจารย์โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดชลประทานรังสฤษฏ์ จังหวัดนนทบุรี

– เป็นวิทยากรอบรมเด็กเร่ร่อนและติดยาเสพติด กรมประชาสงเคราะห์กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม กรุงเทพมหานคร (ทุกวันศุกร์)

– เป็นวิทยากรอบรมนักเรียนและข้าราชการที่เข้าค่ายอบรมคุณธรรม วัดชลประทานรังสฤษฏ์ จังหวัดนนทบุรี

– เป็นวิทยากรอบรมนักเรียน-นักศึกษาตามโรงเรียนต่าง ๆ ที่ได้รับการนิมนต์

..๒๕๔๘ – สอนในคณะเศรษฐศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต

– สอนในสาขาเวชระเบียน วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

..๒๕๔๐ ปัจจุบัน – สอนในคณะเอเชียศึกษา มหาวิทยาลัยแห่งกรุงเซนต์-ปีเตอร์สเบอร์ก ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย (School of Asian Studies, Saint-Petersburg State University)

..๒๕๔๕ ปัจจุบัน เป็นพระวิทยากรบรรยายธรรมประจำวัดพุทธนิกายวัชรยาน ประจำ                    กรุงเซนต์-ปีเตอร์สเบอร์ก ทุกวันอังคาร พฤหัสบดี และ เสาร์

..๒๕๔๘ ปัจจุบัน – สอนในคณะการทูต ภาควิชายุโรปศึกษาและภาควิชาเอเชียศึกษา มหาวิทยาลัยแห่งกรุงเซนต์-ปีเตอร์สเบอร์ก ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย(School of International Relations, Saint-Petersburg State University)

– เป็นอาจารย์บรรยายในคณะเอเชียศึกษา สถาบันเอเชียศึกษาแห่งกรุงเซนต์ – ปีเตอร์สเบอร์ก ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย (School of Asian Studies, Saint-Petersburg Institute of Asian Studies)

..๒๕๔๙ ปัจจุบัน เป็นรองประธานรุ่นฝ่ายวิชาการและต่างประเทศ ในโครงการอบรม                  พระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ ๑๒ และเป็นประธานพระธรรมทูตสายต่างประเทศประจำประเทศสหพันธรัฐรัสเซียและยุโรปตะวันออก

..๒๕๔๙ – ได้รับอนุมัติและแต่งตั้งจากคณะกรรมการมหาเถระสมาคมให้เป็นเจ้าอาวาส           วัดอภิธรรมพุทธวิหาร แห่งกรุงเซนต์-ปีเตอร์สเบอร์ก ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย (Abhidhamma Buddhavihara Saint-Petersburg)

..๒๕๔๙ ปัจจุบัน เป็นคณะกรรมการถาวรจัดงานวันวิสาขบูชานานาชาติ. (United Nations Day of Vesak) เพื่อเฉลิมฉลองครบ ๖๐ ปี ครองราชย์ และ ทรงมีพระชนมายุครบ ๘๐ พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

..๒๕๔๙ ปัจจุบัน เป็นประธานสมาคมชาวพุทธฝ่ายเถรวาทประจำประเทศสหพันธรัฐรัสเซียและยุโรปตะวันออก

..๒๕๕๑ ปัจจุบัน เป็นวิทยากรรับเชิญรายการโทรทัศน์ รายการ ตามหาแก่นธรรม” ,                 “ธรรมาภิวัฒน์”, “พลังความคิด”, “Body&Mind”, “Dhamma in Motion”, “Dhamma TV”

.. ๒๕๕๑ เป็นวิทยากรรับเชิญบรรยาย ณ “มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร”, “มหาวิทยาลัยกรุงเทพ”, “มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์”, “มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”, “วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี”

..๒๕๕๑ เป็นประธานศูนย์อบรมธรรม “สุญญตวิหาร” อ.บ่อทอง  จ.ชลบุรี

..๒๕๕๑ ปัจจุบัน เป็นผู้ก่อตั้งและเป็นประธานมูลนิธิส่งเสริมความสัมพันธ์ไทยรัสเซียและประธานสมาคมความสัมพันธ์ไทยรัสเซีย

..๒๕๕๑ เป็นวิทยากรบรรยาย ณ สถาบันการศึกษาหลายสถาบันในประเทศสหพันธรัฐรัสเซียและประเทศในเครือจักรภพอดีตสหภาพโซเวียต

–   เป็นอาจารย์ในตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์การทูต  มหาวิทยาลัยแห่งกรุงเซนต์-ปิเตอร์สเบอร์ก